ITC Trans | Algemenevoorwaarden

Your transportation partner...

Lees meer

Algemenevoorwaarden


Artikel 1

• De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op door ITC TRANS gedane aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen alsmede op alle met ITC TRANS bvbaBA gesloten overeenkomsten en alle werkzaamheden verricht door een andere aan ITC TRANS bvbaba gelieerde dochter en/of onderneming en/of derden , tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

• Eenmaal gecontracteerd onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, zijn de Algemene Voorwaarden ook van toepassing op door ITC TRANS bvba te verstrekken toekomstige aanbiedingen en opdrachtbevestigingen en toekomstige overeenkomsten met ITC TRANS bvba.

• In dat geval worden de Algemene Voorwaarden geacht door Partijen bekend en aanvaard te zijn.

• Wijzigingen in en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Deze wijzigingen en afwijkingen gelden dan alleen voor het enige specifieke geval waarop zij betrekking hebben.

Artikel 2

• Het is de medewerkers van ITC TRANS verboden deel te nemen aan laad- en loshandelingen. Als dat gebeurt, valt dat buiten het vervoerscontract en wordt de medewerker van de ITC TRANS gezien als medewerker van de klant of geadresseerde.

• Levertijden (vertrek en retour) worden niet gegarandeerd door ITC TRANS bvba, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen. De enkele vermelding van een uiterste leveringsdag bindt ITC TRANS bvba niet.

Artikel 3

• De door ITC TRANS bvba opgegeven prijzen zijn louter indicatief tenzij schriftelijk anders overeengekomen en exclusief belastingen (heffingen, BTW, enz.). In het geval van een toeslag om redenen buiten onze macht (bijvoorbeeld de stijgende transportkosten, de modificaties voor laden en lossen, evenals niet uitgezonderde wachttijden bij de douane bij onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld stakingsacties) behoudens bijzondere overeenkomst tussen partijen Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen is ITC TRANS bvba gerechtigd een bedrag naar gewoonte en/of billijkheid te vorderen.

• Naast de verzendingskosten betaalt de afzender alle andere gerelateerde kosten, waaronder de douanebelasting, de inklaringsbelastingen, de tolkosten, enzovoort.

• De goederen zijn verzekerd onder de CMR-verzekering, met name op grond van de artikelen 23 en 25 van de CMR. Die een verzekering nodig hebben voor hun werkelijke waarde, moet een dergelijke speciale polis worden uitgevoerd op speciaal schriftelijk verzoek

Artikel 4

Al onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving op de maatschappelijke zetel van de expediteur, ten minste binnen 30 dagen na factuurdatum, ongeacht of de afzender of de klant al of niet in het bezit is van een CMR-document of om een andere reden om de betaling uit te stellen.

• Elk protest daartegen dient binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk door de Expediteur te zijn verzonden.

• Elke betaling die niet op de vervaldag is gedaan, zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest opleveren van 1% per maand (elke begonnen maand telt voor een volledige maand) en een forfaitaire betaling gelijk aan 15%, zodat om economische en administratieve schade te dekken, met een minimumbedrag van 400,00 € en dit onverminderd het recht van de expediteur om het bestaan van grotere schade evenals de erelonen van de advocaat te bewijzen.

• Zolang de goederen niet zijn afgeleverd, is ITC TRANS bvba gerechtigd van de afzender of de klant garanties te vragen met betrekking tot de verzendingskosten en met betrekking tot elk huidig of toekomstig vorderingsrecht jegens hen.

• ITC TRANS bvba heeft tevens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang hieraan niet wordt voldaan.

• ITC TRANS bvba is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade of enige andere actie in verband met vertraging of opschorting zoals hierboven uiteengezet. De Afzender of de Klant zal nimmer het recht hebben om een schuld van ITC TRANS per contra te verrekenen.

Artikel 5

Alle geschillen van welke aard dan ook tussen ITC TRANS bvba en haar opdrachtgevers en/of haar opdrachtgevers, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement.
General Terms


Article 1

• The General Terms and Conditions are applicable to offers and/or confirmations of orders issued by ITC TRANS as well as all agreements entered into with ITC TRANS bvba and all work carried out by another subsidiary and/or company affiliated to ITC TRANS bvba and/or third parties, unless explicitly agreed otherwise in advance, in writing.

• Once contracted under the applicability of the General Terms and Conditions, the General Terms and Conditions are also applicable to future offers and confirmations of orders to be issued by ITC TRANS bvba and future agreements with ITC TRANS bvba.

• In that instance, the General Terms and Conditions are deemed to be known and accepted by the Parties.

• Changes to and deviations from these General Terms and Conditions are only valid if they have been agreed between Parties in writing. These changes and deviations then only apply to the sole specific case to which they relate.

Article 2

• It is forbidden for ITC TRANS’s employees to take part at loading and unloading operations. If that happens that will be out of the transport contract and the ITC TRANS’s employee will be seen as customer’s or addressee’s employee.

• Delivery times (departure and return) are not guaranted by ITC TRANS bvba, unless prior written agreement. The simple mention of a last day delivery is not binding ITC TRANS bvba.

Article 3

• The prices given by ITC TRANS bvba are purely indicative unless otherwise agreed in writing and taxes excluded (duty tax, VAT and so on). In case of surcharge for reasons beyond our control (for instance the increasing transport costs, the modificaties for loading and unloading, as well as unexcepted waiting times at the customs in case of unforeseen circumstances (for instance strike actions), among other things, is subject to special agreement between parties. Failing agreement between parties ITC TRANS bvba will be entitled to claim an amount according to custom and/or equity.

• Besides the sending cost the Sender will pay all other related costs, including the customs tax, the clearance taxes, the toll costs, and so on.

• The goods are insured under the CMR insurance, notably based on articles 23 and 25 of the CMR. In need of insurance for their real value such a special policy has to be carried out on special written request

Article 4

All our bills are payable by bank transfer at the Freight Forwarder’s registered office, at least within 30 days following the invoice date, regardeless of the fact that the Sender or the Customer already or not is in possession of a CMR document or for any other reason to delay the payment.

• Any protest against must have been received in writing by the Freight Forwarder within 8 days following the invoice date.

• Any payment not made on the due date shall, without any prior notice, accrue interest at a rate of 1% per month (every month started will count for a complete month) and a lump-sum payment equal to 15 %, so as to cover economic and administrative loss, with a minimal amount of 400,00 € and this without prejudice to the Freight Forwarder’s right to prove the existence of more extensive damage as well as the lawyer’s fees.

• As long as goods are not delivered ITC TRANS bvba is entitled to ask for guarantees from the sender or the customer relating to the sending costs and to any present of future right of action against them.

• ITC TRANS bvba also gets the right to suspend the execution of the contract as long as this is not fulfilled.

• ITC TRANS bvba will never be liable for any potential damage or any other action related to delay or suspension as set out above. The Sender or the Customer will never be entitled to settle a ITC TRANS’s debt per contra.

Article 5

All disputes of all kinds between ITC TRANS bvba and her commissioners and/or her clients, will be exclusively brought before the competent courts of the district.

Contacteer ons


Contact Info

Anselmostraat 5/4
2018 Antwerpen

info@itctrans.be
facturatie@itctrans.be

+32 483 39 98 14

BTW: BE0695694292

ING BANK: IBAN BE45 3631 7368 3489

Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Stuur ons een bericht